March 14 2013

Meja po katastru poteka drugače kot jo uživava s sosedom v naravi

Najbolj elegantna rešitev problema je izravnava meje. Gre za geodetsko storitev, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje in se pri tem površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor pet odstotkov površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava meje, vendar ne več kakor za petsto kvadratnih metrov.V primeru neizpolnjevanja pogojev izravnave, je potrebno problem reševati s parcelacijo. V kolikor meja, ki se bo izravnala, ni urejena, jo je potrebno predhodno urediti s postopkom ureditve meje.

Komentiraj