February 10 2013

GEODETSKI NAČRT, ZAKOLIČBA, GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA, MONITORING, OSTALE STORITVE

GEODETSKI NAČRT

KDAJ:

  • pred pričetkom gradnje vseh objektov, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
  • po končani gradnji zahtevnih objektov, za katere je potreben nadzor in tehnični prevzem.

 

ZAKOLIČBA

KDAJ:

  • pri umeščanju objekta v prostor pred pričetkom gradnje stanovanjskega, poslovnega ali gospodarskega objekta,
  • pri umeščanju objekta v prostor pred pričetkom gradnje komunalne infrastrukture in ostalih linijskih objektov.

 

 

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

KDAJ:

  •  izmera po končani gradnji gospodarske javne infrastrukture (prometna, energetska, komunalna, vodna,…) in izdelava elaborata za vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

 

MONITORING (OPAZOVANJE POSEDANJ OBJEKTA)

KDAJ:

  • pri določanju posedanj objekta pri velikih obremenitvah med gradnjo objekta,
  • pri spremljanju posedanj objekta na slabo nosilnih tleh,
  • spremljanje posedanj na okoliških objektih med gradnjo zahtevnega objekta.

 

OSTALE STORITVE
  • Izdelava prečnih in vzdolžnih profilov linijskih in površinskih objektov.
  • Izračuni volumnov vkopov in izkopov pri odvozih oziroma nasipavanju materiala na gradbiščih.